Word: diphtheritic

Translations: diphtheritic

spanish
diftérica, diftérico, diftéricas, diftérica de


german
diphtheritischen, diphtheritische, diphtherischen, diphtherische, diphtheritischer

french
diphtérique, diphthérique, diphthéritique, diphtéritique

italian
difteriche, difterica

portuguese
diftérica

dutch
difteritisch

russian
дифтеритный

norwegian
difteri, av difteri, etter difteri

swedish
DIFTERISK

finnish
diphtheritic ja

turkish
difterik, diphtheriticin, difteriye, difteriye bağlı

ukrainian
дифтеритної

albanian
prej difterie, difterie

bulgarian
дифтериен

belarusian
дифтеритный

croatian
difterički

Random words