Word: ensiling

Translations: ensiling

spanish
ensilaje, ensilado, ensilar, de ensilaje, de ensilado


german
Siliermittel, Silierung, Silieren, Silierungs, Silierprozess

french
ensilage, l'ensilage, mise en silo, la mise en silo

italian
insilamento, di insilamento, insilaggio, l'insilamento, d'insilamento

portuguese
ensilagem, a ensilagem, de ensilagem, da ensilagem, ensilado

dutch
inkuilen, inkuiling, inkuilproces

russian
силосования

norwegian
ensilering, ensileringsprosessen

swedish
ensilering, ensileringsprocessen, ensileringen, ensileringsprocess

finnish
säilöntäprosessi, säilörehuksi, Selluloosakeittojäteliuoksella, valmistus säilörehuksi, säilöt- tävä

danish
ensilering, ensileringsprocessen, ensilerings-, ensileringsområdet, ensileringsegenskaber

czech
silážní

polish
zakiszanie, zakiszenie

hungarian
silózás, a silózás, silózási

turkish
Silolama, Depolamaya

greek
ενσίρωσης, ενσιρώσεως, ενσίρωση, ενσιρωση, αποθήκευσης σε σιλό

ukrainian
силосування, силосования

bulgarian
силажиране

belarusian
сіласавання

estonian
sileerimise, sileerimine

croatian
kojima se drži, su posude

lithuanian
Siloso, silosavimas, silosavimo, Siloso priedai, silosavimui

latvian
ieskābstošu

romanian
însilozare, însilozarea

slovenian
siliranje, siliranja, siliranjem

slovak
silážne, silážnej, silážné, silážna, trávu na

Random words