Word: kara-kalpak

Translations: kara-kalpak

spanish
Karakalpakia, karakalpako


german
kara, von Kara

french
karakalpak, Karakalpakie

italian
kara, di kara

portuguese
kara, de Kara, kara do, do kara

dutch
Karakalpaks

russian
каракалпакия, каракалпачка, каракалпак

norwegian
kara, Kara, av Kara

swedish
kara, Kara, Kariska

finnish
kara, Karan, Ankaraan

danish
kara, Kariske, på Kara

czech
kara, Kara se

polish
kara

hungarian
kara, a Kara

turkish
kara, Kara ile

greek
kara, Καρά, Κάρα, το kara, του Καρά

ukrainian
каракалпакский, каракалпацька, каракалпацький

albanian
karakalpak

bulgarian
Кара, Kara, на Кара

belarusian
каракалпакский

estonian
karakalpaki

croatian
karakalpaški, Karakalpaška Republika

icelandic
Kara, Láð

lithuanian
Kara, Karos

latvian
Kara-

macedonian
кара калпак

romanian
kara, Kara a, Carla

slovenian
kara, Kara je

slovak
kara, kára

Random words