Word: kinswomen

Translations: kinswomen

spanish
parientas, parienta


german
angehörige

french
parentes, propre chair

italian
parenti stretti, sue parenti

portuguese
parentas

dutch
nabestaanden, bloedverwanten

norwegian
frendekoner

turkish
akrabasıdır

albanian
afërm të ngushtë të, të afërm të ngushtë, afërm të ngushtë, të ngushtë të saj, ngushtë të saj

bulgarian
Родственички

romanian
rude, rude de

Random words