Word: mechanist

Category: mechanist

Arts & Entertainment, Games, News

Related words: mechanist

the mechanist, fallout 3 mechanist

Translations: mechanist

spanish
mecanicista, mechanist de, mecanicistas, mecanista


german
mechaniker

french
mécanicien, mécano

italian
meccanicista, mechanist in, meccanicistico, meccanicistica

portuguese
mecânico, mecanicista, mecanicistas

dutch
machinebouwer, mechanistische, mechanistisch, mechanicistische

russian
механист

norwegian
mekanist, mekanistisk, Mekanismen

swedish
mekanisten, mekanist

finnish
mekanisti, Mechanist

danish
skibsmaskinist, skibsmaskinist af, mekanist

czech
mechanik

polish
mechanik

hungarian
műszerész, működéselvű, a működésközpontú, működésközpontú

turkish
mekanikçi, makinacı, makinist

greek
μηχανιστή

ukrainian
механіст

albanian
mekanicist

bulgarian
механик, конструктор, последовател на механицизма

belarusian
механист

estonian
mehhanitsistlik

lithuanian
mechanistas

slovak
mechanik

Popularity stats: mechanist

The meaning and "use of": mechanist

noun
  • a person who believes in the doctrine of mechanism.
  • a person skilled in the design or construction of machinery.

Random words