Word: ozonosphere

Synonyms: ozonosphere

ozone layer

Translations: ozonosphere

spanish
ozonosfera, ozonósfera, la ozonosfera


german
Ozonschicht, Ozonosphäre, Ozonsphäre

french
ozonosphère, l'ozonosphère, de l'ozonosphère

italian
ozonosfera, nell'ozonosfera, dell'ozonosfera, strato di ozono

portuguese
ozonosfera, camada de ozônio

russian
озоносфера

swedish
OZONSKIKT, OZONLAGER

danish
ozonosfæren

czech
ozonosféra

polish
ojczulek

turkish
Ozonosfer

greek
οζονόσφαιρα, οζονόσφαιρας

ukrainian
озоносфера

albanian
Ozonosfera

belarusian
азонасферы, азанасферы

estonian
Ozonosphere

lithuanian
ozono sfera, Ozonosphere, ozonosphere Straipsnis

romanian
ozonosferei

slovenian
ozonosferi

slovak
ozonosféra, ozónová vrstva

Random words