Word: tenuously

Category: tenuously

Reference

Translations: tenuously

spanish
tenuemente, tenue, manera tenue


german
dünn

french
ténue, ténu, ténus, liens ténus

italian
tenue, debolmente, tenuemente, scarso rilievo

portuguese
tenuamente, tenuemente, tênue, forma ténue

dutch
oppervlakkige, onbeduidend, met moeite, een oppervlakkige

russian
незначительно

swedish
en lös, har en lös, koppling till arvet

finnish
hyvin löyhiä

danish
spinkel, i meget begrænset, en spinkel, har en spinkel

czech
jemně, slabě, velmi malou, jemně se

polish
nikły, luźno, niewielkim stopniu, bardzo niewielkim stopniu, nikły sposób

hungarian
kis mértékben

turkish
belli belirsiz

greek
δυσδιάκριτα

bulgarian
далечна

estonian
nõrgalt

croatian
oskudno

lithuanian
menkai

latvian
vāji

romanian
foarte strânse

slovenian
malo zveze

slovak
jemne

Popularity stats: tenuously

Random words