Digression in hungarian

Translation: digression, Dictionary: english » hungarian

szögtávolság
digression in hungarian

Additional translations

kitérő, kitérőt, kitérés, kitérővel

Related words

Other Languages

Related words

digression language dictionary hungarian, digression definition, define digression, definition of digression, what is digression, disgression, digression in hungarian

Translations

digressed in hungarian - térne, térne ki
digressing in spanish - divagando, divagar, digresiones, digresión
digressions in hungarian - elkalandozások, hozzáfűzés, a tárgytól való eltérések, tárgytól való eltérések
digressive in hungarian - csapongó, degresszív, fokozatosan csökkenő, a degresszív, képest degresszív
insomuch in hungarian - olyannyira, annyira

Random words


Digression in hungarian - Dictionary: english » hungarian
Translations: szögtávolság, kitérő, kitérőt, kitérés, kitérővel