Pinza in bulgaro

Traduzione: pinza, Dizionario: italiano » bulgaro

клещи, власоеди, щипки, щипци, маша
pinza in bulgaro

Altre lingue

Parole correlate

pinza dizionario di lingua bulgaro, pinza veneta, pinza di magill, pinza amperometrica, pinza in inglese, pinza crimpatrice, pinza in bulgaro

Traduzioni

casco in bulgaro - каска, шлем, шлема, каската
pinna in bulgaro - перка, перки, ламели, ребро, перката, плавник
pino in bulgaro - бор, борова, борови, боровата, боров
pio in bulgaro - набожен, благочестив, благочестива, набожна, благочестивия
pioggerella in bulgaro - ръми, ситен дъжд, поръсете, дъжд, дъждец

Parole a caso

Parole a caso (italiano/inglese)


Pinza in bulgaro - Dizionario: italiano » bulgaro
Traduzioni: клещи, власоеди, щипки, щипци, маша